quan âm thị kính

Hình tướng Quan Âm Tống Tử và vở chèo nổi tiếng Quan Âm Thị Kính 27/03/2021

Tại Việt Nam, tượng hình Bồ Tát Quan Thế Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt có một chiều dài lịch sử phát triển đặc biệt cần được tìm hiểu một cách nghiêm túc. Nhà Lý có hàng ngàn tu sĩ trì tụng thần chú... 

Quan Âm Tống Tử hay hình tượng Mẹ Hiền trong văn hóa tín ngưỡng Việt 15/03/2021

Tại Việt Nam, có rất nhiều sự tích xoay quanh về Quan Âm Tống Tử. Hình tượng của Quan Âm Tống Tử giống như một người mẹ hiền từ, đức độ, Người che trở, chỉ lối, cứu độ và giác ngộ cho...